Osnova

Pravni okvir


Nacionalni ciljevi

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) vlada je donela Plan smanjenja ambalažnog otpada od 2015 do 2019.god.

Planom se utvrđuju nacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji se odnose na sakupljanje ambalaže i ambalažnog otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog otpada.

Opšti ciljevi
    2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Ponovno iskorišćenje [%] 38.0 44.0 50.0 55.0 60.0
Reciklaža [%] 31.0 36.0 42.0 48.0 55.0
Specifični ciljevi za reciklažu
Papir/karton [%] 38.0 42.0 47.0 53.0 60.0
Plastika [%] 14.0 17.0 19.0 21.0 22.5
Staklo [%] 19.0 25.0 31.0 37.0 43.0
Metal [%] 23.0 29.0 34.0 39.0 44.0
Drvo [%] 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Naknada (kazna) za neispunjavanje obaveza

Pored navedene regulative, usvojena je i Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i načinu obračunavanja plaćanja naknade (Sl. Glasnik RS 8/10) u kojoj su definisane naknade (kazne) prema obveznicima koji nisu ispunili propisane obaveze u upravljanju ambalažnim otpadom (u daljem tekstu AO).

Naknada (kazna) za neispunjenje obaveza
Koef.naknade [RSD/kg]
   N 38.00
   NR staklo 9.50
   NR metal 14.25
   NR papir 3.00
   NR plastika 38.00
   NR drvo 7.10

Ekopak sistem d.o.o.

Centrala

Adresa:   Put Novosadskog partizanskog odreda 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:   +381 (0)21 442 572
Email:   office [at] ekopak . rs

Prodaja

Sanja Nebl
Telefon:   +381 (0)62 83 11 031
Email:   office [at] ekopak . rs