Partneri

Partneri

Sakupljaci

Osnovu postojećeg višematerijalnog operativnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom Ekopaka čini mreža Partnera (tj. kompanija ili preduzetnika koji obavljaju aktivnosti sakupljanja i/ili pred-tretmana (razvrstavanja) za potrebe sopstvenog ili drugog kapaciteta za tretman ambalažnog otpada.

Mreža pomenutih Partnera obuhvata teritoriju od 27 opština u Srbiji sa koje se trenutno sakuplja više od 1500 t ambalažnog otpada na mesečnom nivou.


Stimulacije za upravljanje ambalažnim otpadom

Nažalost nijedan složen višematerijalnog operativnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom (u daljem tekstu AO) sam po sebi nije (ekonomski) održiv jer je praksa je pokazala da su realni troškovi sakupljanja i razvrstavanja (pred-tretmana) ovog otpada uglavnom veći od prihoda koji se ostvaruju prodajom razvrstanih materijala!

Shodno operatera sistem izdvaja deo sredstava za ispunjavanje obaveza svojih Klijenata, sa kojim pokriva barem deo razlike realnih troškovi sakupljanja i razvrstavanja (pred-tretmana) i prihoda koji se ostvaruju prodajom razvrstanog AO.

Pomenuta sredstva predstavljaju tzv. Stimulacije za upravljanje AO koja Ekopak obezbeđuje Partnerima u cilju pospešivanja aktivnosti sakupljanja i razvrstavanja (pred-tretmana) AO.

Stimulacije se Partnerima obezbeđuje davanjem na korišćenje opreme, vozila, sudova i sl. neophodnih za upravljanje (naročito sakupljanje) AO i/ili plaćanjem novčanih sredstava (po toni sakupljenog AO).

Visine Stimulacija za upravljanje AO zavise između ostalog od vrste AO, načina sakupljanja i tretmana istog i biće definisane za svakog Partnera ponaosob kroz tzv. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom.