Često postavljana pitanja i odgovori

Šta je otpad?

Otpad čine materijali i predmeti koji nastaju u procesu obavljanja svakodnevnih životnih i proizvodnih aktivnosti a koje vlasnik odstranjuje, namerava ili mora da odstrani.

Šta je ambalažni otpad?

Amabalaža uglavnom završava kao otpad, kada se isprazni njen sadržaj ili se kupljena roba otpakuje. To je materijal koji se proizvodi i koristi kao ambalaža za punjenje, čuvanje, skladištenje, pakovanje i transport robe, sirovina, predmeta i sl..Sa amabalažom se susrećemo svakodnevno na svim prodajnim mestima, na kojima nabavljamo životne namirnice i drugu robu.

Šta obično radimo sa ambalažnim otpadom?

Ambalažni otpaduglavnom završava u kanti za otpatke i tako postaje najobičnije smeće koje trune decenijama ili stotinama godina na deponiji, u zavisnosti od vrste materijala od kojeg je ambalaža napravljena. Na taj način se dodatno zagađuje životna sredina.Na sreću u Srbiji se sve više ambalažnog otpada se šalje na reciklažu ili energetsko iskorišćenje, zahvaljujući aktivnosti organizacija kao što je Ekopak.

A šta bismo mogli umesto toga da uradimo sa ambalažnim otpadom?

Prvi korak je da ambalažu izbegavamo koliko god je moguće, odnosno da je ponovno upotrebimo kad je to izvodljivo ilida istu damo na dalji tretman (uglavnom na reciklažu ili energetsko iskorišćenje). Na koji način možete izbegavati ambalažni otpad:

  • Kupujte proizvode u povratnoj ambalaži koja može ponovo da se iskoristi,
  • Izbegavajte proizvode koji su previše upakovani, sa više komponenti ambalaže nego što je neophodno,
  • U kupovinu nosite trajnu torbu (ceger) i izbegavajte kese a naročito tzv. “treger” kese, i
  • Čuvajte tegle i slične posude koje se mogu ponovo upotrebiti.

Šta je upravljanje otpadom?

Upravljanje otpadom je proces sakupljanja, pred-tretmana tj.razvrstavanja, transporta, tretmana i odlaganja otpada, i to naročito onih koje su proizvedene ljudskim aktivnostima. Cilj ovih aktivnosti je da se smanji uticaja otpada na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. U poslednjih nekoliko decenija sve veća je tendencija da se kao osnovni ciljevi upravljanja otpadom smatraju i njegov uticaj na prirodnu sredinu, kao i mogućnosti dobijanja izvora novih sirovina.

Kako se razvrstava otpad?

Svaki pojedinac može da doprinese da životna sredina bude što zdravija, ako primenite sledeći savet.

Kućno smeće razvrstavajte na tzv. Kućni ambalažni I ostali otpadpo grupama i potrudite se da ga odložite u posebne kontejnere za ambalažni otpad. Može da se dogodi da takvih kontejnera još uvek nema u vašem kraju, savet je da, ipak, razvrstavate i odvojite ambalažni otpad i odložite ga u kontejner odvojeno, jer će tako razvrstano biti lakše sakupljeno i predato dalje u proces prerade.

Ovaj ambalažni otpad nemojte da mešate sa ostacima hrane. On se dalje koristi kao sekundarna sirovina za nove proizvode, odnosno reciklira se, ili se spaljuje radi dobijanja energije, ili se na neki drugi način ponovo upotrebljava.

Šta je reciklaža?

Reciklaža je proces sakupljanja i tretmana otpada kako bi se ponovo upotrebio kao sirovi materijal u pravljenju istih ili sličnih proizvoda. Kada se otpad jednom razvrsta, on se sakuplja, skladišti, pakuje, transportuje do fabrika za preradu, dorađuje ili prerađuje u različitim tehničko-tehnološkim procesima, čime se dobija nova osnovna sirovina, koja se kostiti za dobijanje istog ili drugog finalnog proizvoda.

Koji je znak za reciklažu?

Međunarodni znak za reciklažu je Mobiusov obruč

Kako je nastao ovaj znak?

Znak za reciklažu je nastao sedamdesetih godina prošlog veka u Američkom institutu za papir (API, American Paper Institute), kao oznaka za reciklirani papir, ali se sada upotrebljava za označavanje raznovrsnih proizvoda koji mogu da se recikliraju. Takvi proizvodi imaju međunarodno prepoznatljiv znak, koji predstavljaju tri strelice koje formiraju obruč. Ovaj znak može, ali i ne mora, da bude u krugu.

Iako nije nijednim međunarodnim zakonom regulisana striktna upotreba dve varijante ovog znaka, one uglavnom znače sledeće:

  • Ukoliko se znak pojavljuje u crnom krugu, onda to znači da je u proizvodnji korišćen reciklirani materijal.
  • Ukoliko su tri strelice bez kruga, ili su u neobojenom krugu, to znači da predmet može da se reciklira.

Kakva je korist za ekonomiju zemlje od postavljanja višematerijalnog sistema za ambalažni otpad?

Ulaganje industrije, koja ima zakonsku obavezu da se brine o svom ambalažnom otpadu u proces postavljanja sistema, sakupljanja i recikliranja ambalažnog otpada, doprineće velikim sakupljenim količinama koje treba da se prerade i pripreme za proces reciklaže. Kapaciteti za preradu u Srbiji će se time iz godine u godinu postepeno povećavati, kao i kapaciteti za proizvodnju novog od recikliranog materijala što će sve rezulatirati povećanom tražnjom za novim radnim mestima.

Ekopak sistem d.o.o.

Centrala

Adresa:   Put Novosadskog partizanskog odreda 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:   +381 (0)21 442 572
Email:   office [at] ekopak . rs

Prodaja

Sever

Arsenije Radović
Telefon:   +381 (0)64 824 11 57
Email:   arsenije . radovic [at] ekopak . rs