Pregled propisa


Zakoni:

 • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu    
  PDF >>>  )
 • Zakon o upravljanju otpadom    
  PDF >>>  )

Uredbe:

 • Uredba o kriterijumima za obračun za ambalažu ili upakovani proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade    
  PDF >>>  )
 • Uredba o utvrđivanju Plana smanjenja ambalažnog otpada (2015.-2019.)    
  PDF >>>  )

Pravilnici:

 • Pravilnik o vrsti ambalaže sa dugim vekom trajanja.    
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o vrsti i godišnjoj količini ambalaže korišćene za upakovanu robu stavljenu u promet za koju proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac nije dužan da obezbedi upravljanje ambalažnim otpadom
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o godišnjoj količini ambalažnog otpada po vrstama za koje se obavezno obezbeđuje prostor za preuzimanje, sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži i njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu graničnih vrednosti
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o kriterijumima za određivanje šta može biti ambalaža sa primerima za primenu kriterijuma i listi srpskih standarda koji se odnose na osnovne zahteve koje ambalaža mora da ispunjava
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na kojima se zasniva sistem identifikacije i označavanja ambalažnih materijala
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra izdatih dozvola za upravljanje ambalažnim otpadom
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o hemikalijama za koje se utvrđuje kaucija za ambalažu
  PDF >>>  )
 • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje
  PDF >>>  )

Izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine:

 • Izveštaj agencije za zaštitu životne sredine za 2010. godinu
  PDF >>>  )
 • Izveštaj agencije za zaštitu životne sredine za 2011. godinu
  PDF >>>  )
 • Izveštaj agencije za zaštitu životne sredine za 2012. godinu
  PDF >>>  )
 • Izveštaj agencije za zaštitu životne sredine za 2013. godinu
  PDF >>>  )

Uputstva Agencije za zaštitu životne sredine:

 • Uputstvo za primenu pravilnika o izveštavanju o ambalaži i ambalažnom otpadu
  PDF >>>  )

Ekopak sistem d.o.o.

Centrala

Adresa:   Bulevar Oslobodjenja 70, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel/Fax:   +381 (0)21 442 572
Email:   office [at] ekopak . rs

Prodaja

Sever

Arsenije Radović
Telefon:   +381 (0)64 824 11 57
Email:   arsenije . radovic [at] ekopak . rs